Generalforsamlingen er udskudt.

Når myndighederne tillader vil bestyrelsen hurtigst muligt indkalde til ny generalforsamling. Den vil blive indkaldt med vedtægternes normale tre ugers varsel.

Dato:             2. april
Tidspunkt:    18.00

Sted:              Klubhuset, Nylandsvej, 8600 Silkeborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 5. Forslag om ændring af vedtægter – se nedenfor
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen jævnfør §5
  Der skal vælges følgende:
  Tre bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode

  1. Næstformand Lars Bing genopstiller ikke
  2. Bestyrelsesmedlem Lotte Manicus – genopstiller
  3. Søren Jensen – genopstiller

  To suppleanter for en 1-årig periode

  1. Maiken Jensen – genopstiller
  2. Rune Sejr Jørgensen – genopstiller

 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Alle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Email: formand@ssk.dk

Silkeborg den 10. marts 2020


Forslag om ændring af vedtægter – §5

Konstituering og valgperiode: Foreningens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer, der konstituerer sig selv. Alle medlemmer vælges for en min. 3-årig periode således at der hvert år afgår 2, henholdsvis 3 medlemmer. Suppleanter vælges særskilt for en 1-årig periode.

Ændres til

Konstituering og valgperiode: Foreningens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer, der konstituerer sig selv. Alle medlemmer vælges for en 2-årig periode. Suppleanter vælges særskilt for en 1-årig periode.