Navn og hjemsted

§1. Foreningens navn er Silkeborg Svømmeklub og er hjemmehørende i Silkeborg Kommune

Formål

§2. Foreningens formål er:

 • at lære børn og voksne at svømme
 • at dyrke svømning og relaterede vandaktiviteter på motions- og konkurrenceplan.

Foreningens tilknytning

§3. Foreningen er medlem af/tilknyttet:

 • Dansk Svømmeunion
 • DGI Midtjylland
 • Idrætsrådet i Silkeborg Kommune

Medlemmer

§4. Som medlemmer kan optages:

 • alle der er fyldt 18 år
 • børn under 18 år, hvis der er skriftlig indmelding eller personlig henvendelse fra forældre eller værge

Bestyrelse

§5. Bestyrelsen er den højeste myndighed mellem 2 generalforsamlinger og varetager den daglige ledelse af foreningen. Lovligt vedtagne bestyrelsesbeslutninger forpligter foreningen.

Konstituering og valgperiode: Foreningens bestyrelse består af en formand og 6 medlemmer, der konstituerer sig selv. Alle medlemmer vælges for en 2-årig periode. Suppleanter vælges særskilt for en 1-årig periode.

Kompetence: Bestyrelsen kan ansætte og tilknytte lønnet eller ulønnet hjælp og nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere specificerede opgaver. Udvalg er ansvarlig over bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter kontingenter, aktivitetsgebyrer m.m.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Forinden skal den pågældende have lejlighed til at udtale sig.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

Bestyrelsesmøder: Afholdes mindst 9 gange om året. Ethvert bestyrelsesmøde er beslutningsdygtig når alle er indkaldt og mindst 4 medlemmer samt formand eller næstformand er tilstede. I tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme. Afstemninger foretages skriftligt, såfremt 1 medlem forlanger dette.

Der føres protokol fra bestyrelsesmøder.

Generalforsamling

§6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Indkaldelse og frist for forslag: Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved indrykning på foreningens hjemmeside og eller i den lokale presse og skal være afholdt senest 15. april. Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1. februar og skal stilles til rådighed for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen:

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen jævnfør §5
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Afstemningsregler: Stemmeret kan kun opnås ved personligt fremmøde. Stemmeberettiget er alle medlemmer over 18 år samt 1 stemme pr. medlem til forældre eller værger til børn under 18 år, hvis kontingent er betalt.

Stemmeret har også alle bestyrelsesmedlemmer, og kan kun opnås ved personligt fremmøde

Afstemning er skriftlig hvis 1 medlem forlanger dette.

Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På den ordinære generalforsamling kræves af 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for. På den ekstraordinære generalforsamling kræves simpelt flertal.

Vedr. opløsning af foreningen jf. § 9.

I øvrige forhold vedtages beslutninger med simpelt flertal.

Ekstraordinær generalforsamling: Kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 5% af stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det eller de emner der ønskes behandlet.

Der føres protokol fra generalforsamlinger.

Regnskab

§7. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab skal fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Revision af foreningens regnskaber foretages af registreret eller statsautoriseret revisor. Foreningens revisor vælges for 1 år af gangen på den ordinære generalforsamling.

Tegningsret

§8. Foreningen tegnes af formand samt 1 bestyrelsesmedlem eller af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Opløsning

§9. Beslutning om opløsning af foreningen træffes på to hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. For at forslaget kan vedtages, kræves på den første generalforsamling, at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. På den anden generalforsamling besluttes opløsning med almindeligt flertal. På den sidste generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, der skal tilfalde almennyttige formål indenfor svømmesporten.