Målgruppe
K-afdelingen er inddelt i 5 hold:

K1: Drenge (14+ år), piger (14 + år), træningsmængde 8-9 gange om ugen (2-3,25 time pr. gang incl. dryland og styrketræning), svømmerne skal opfylde oprykningskriterierne (trænervurdering) herunder forældreengagement.

K2: Drenge (13-15 år), piger (12-14 år), træningsmængde 6-8 gange om ugen (1½-3 time pr. gang incl. dryland), svømmerne skal opfylde oprykningskriterierne (trænervurdering) herunder forældreengagement.

K3: Drenge (9-13 år), piger (8-12 år), træningsmængde 4-5 gange om ugen (1½-2½ time pr. gang incl. dryland), svømmerne skal opfylde oprykningskriterierne (trænervurdering) herunder forældreengagement.

K4-A: 7-10 år, træningsmængde 2-3 gange om ugen (2 timer pr. gang incl. dryland), kunne svømme uden hjælpemidler og kunne svømme på de det dybe vand.

K4-B: 7-10 år, træningsmængde 2-3 gange om ugen (2 timer pr. gang incl. dryland), kunne svømme uden hjælpemidler og kunne svømme på de det dybe vand.

Formål
Formålet med K-politikken er at give de svømmere der vil og kan, de bedst mulige rammer til at udvikle deres potentiale til deres højst opnåelige niveau med respekt for klubbens værdier og strategier.

Prioritering
Vi prioriterer undervisningsafdelingen og k-afdelingen ligeværdigt de kommende år, da afdelingerne er inde i en opbygningsfase, som kræver, at vi har fokus på begge områder. Et særligt fokus vil være kvalitet i svømmeskolen og overgangen til og fra k-afdelingen.

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
K-udvalgets repræsentant i bestyrelsen har ansvaret for politikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
K-1 træner og talentudvikler har ansvaret for implementering af strategien.

Kommunikation
Politikken synliggøres på hjemmeside og præsenteres på o

Målgruppe
Undervisningsafdelingen er opdelt i 3 grupper:

 • Svømmeskole (fra 0-12 år) (incl. varmtvand)
 • Ungdom (fra 11-20 år)
 • Voksne (incl. varmtvand)

I de enkelte grupper er en række hold. For hvert hold er udarbejdet en beskrivelse med bl.a. målgruppe og formål m.v. Træningsomfang varierer på de enkelte hold.

Formål
Vi ønsker at skabe en undervisningsafdeling som giver vores medlemmer mulighed for at udvikle deres færdigheder i vand uanset niveau.

Formålet med politikken er at skabe et fælles billede og fælles retning for hvad klubben vil med undervisningsafdelingen både internt og eksternt.

Prioritering
Vi prioriterer undervisningsafdelingen og k-afdelingen ligeværdigt de kommende år, da afdelingerne er inden i en opbygningsfase, som kræver, at vi har fokus på begge områder. Et særligt fokus vil være kvalitet i svømmeskolen og overgangen til og fra k-afdelingen.

I svømmeskolen har vi følgende prioritering:

 1. Børn
 2. Ungdom
 3. Voksne

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
Bestyrelsesrepræsentanten fra undervisningsudvalget er ansvarlig for politikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
Breddechefen er ansvarlig for implementering af undervisningsstrategien.

Kommunikation
Politikken findes på klubbens hjemmeside.

Målgruppe

Målgruppen er både interne og eksterne interessenter:

 • Interne interessenter: Bestyrelse til udvalg (t/r), fra udvalg til arbejdsgrupper (t/r), fra kontor til personaleudvalg (t/r), bestyrelse til medlemmer, forældre
 • Eksterne interessenter: Sponsorer, kommune, EliteSilkeborg, skoler, svømmehallerne, DGI, SVØM, SWIM-NEWS, lokale medier, andre klubber.

Formål

Formålet med kommunikationspolitikken er at styrke, synliggøre og tydeliggøre, hvad vi vil med klubben, hvad klubben står for og hvad klubben ønsker at opnå.

Prioritering

Internt ønsker vi at prioritere følgende målgrupper:

 • Medlemmer/forældre
 • Bestyrelse til udvalg, arbejdsgrupper (t/r)

Eksternt ønsker vi at prioritere følgende målgrupper:

 • Sponsorer
 • Lokale medier
 • Sociale medier

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
Den kommunikationsansvarlige i bestyrelsen er ansvarlig for politikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
Den kommunikationsansvarlige i bestyrelsen er ansvarlig for implementering af strategien.

Kommunikation
Politikken synliggøres på klubbens hjemmeside.

Silkeborg Svømmeklub ejer to busser og to trailere.

Busserne benyttes når svømmerne skal transporteres til stævner eller træningslejr. Det er brugernes ansvar at busserne afleveres i den stand de blev modtaget, hvilket vil sige tanket og rengjort.

Busserne kan føres med et alm. kørekort, så kære forældre meld jer som chauffører når i tilmelder til stævner o.lign.

Der udbetales ikke kørepenge ved privat kørsel til stævner og lignende uden forudgående aftale med kontoret.

Sikkerhed under transport

Klubben ønsker at have en høj sikkerhed omkring alt hvad vi gør. Vi har i adskillige år haft krav om at både trænere og instruktører har et højt niveau af uddannelse på livredning. Vi har løbende fokus sikkerhed på alle planer omkring klubben og har på det seneste arbejdet sammen med svømmehallerne om udarbejdelse af beredskabsplaner mv. Vi har også en vedtagen politik for hvem som må transportere vores svømmere og andre på klubbens vegne.

Når klubben arrangerer kørsel, som vi næsten altid gør til stævner mv, påtager klubben sig samtidig et ansvar for sikkerheden under kørslen. Derfor er det vores politik at chaufføren til en sådan kørsel, skal have haft gyldigt kørekort i minimum 3 år. Dette gælder uanset om kørslen foregår i klubbens busser eller i chaufførens egen private bil. Det som tæller, er at klubben er arrangør af transporten.

Det er en selvfølge, at man overholder færdselsreglerne når man er chauffør for klubben og klubben har intet ansvar for eventuelle overtrædelser.

Husk at ifølge færdselsreglerne skal personer under 135 cm anvende selepude. Vi forventer at passagerer selv medbringer nødvendigt udstyr, da klubben ikke har, og det ikke kan forventes at andre forældre har tilstrækkeligt udstyr til eventuelle specielle behov.

Hvis svømmere og deres forældre selv arrangerer transport til stævner, træning eller andet så blander klubben sig ikke i hvem som kører med hvem, om chaufføren har kørekort eller ej. Klubben anser dette for at være den enkeltes ansvar – selvom målet med transporten er svømning. Det som tæller her, er at klubben IKKE er arrangør af transporten.

Konsekvensen af denne politik er i korte træk at svømmere må selv arrangere kørsel med chauffører som ikke overholder klubbens regler, men klubben må ikke arrangere det. Dvs trænere og ledere må ikke bede en uerfaren chauffør om at tage andre med – endsige at køre selv – for klubben.

Privatlivspolitik

Silkeborg Svømmeklubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Silkeborg Svømmeklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Nylandsvej 80 B, 8600 Silkeborg
CVR: 28939019
Mail: kontor@ssk.dk
Website: ssk.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  1. Almindelige personoplysninger:
   – Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   – Helbredsoplysninger
 2. Oplysninger om forældre:
  – Kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger og oplysninger om forældre:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder
 • planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os
 • Som led i forbindelse med stævner, træningslejre, sociale arrangementer mv.
 • Kontaktoplysninger i din rolle som forælder til et barn, som svømmer i vores forening

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime)

interesser som:

 • Udøvelse af svømning, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med svømning
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, ombarnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Som medlem af foreningen, vil vi opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter din udmeldelse af foreningen

Vi opbevarer imidlertid oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne for dette er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Dato: 9. Januar 2020

Oplysningstekst til ansatte medarbejdere og frivillige ledere – sådan bruger vi dine personoplysninger

I henhold til persondatalovgivningen er vi forpligtet til at informere dig om, hvordan vi behandler og deler dine personoplysninger. I forbindelse med dit ansættelsesforhold og/eller din rolle som frivillig leder, indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse. Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for dit løbende ansættelsesforhold og/eller din rolle som frivillig leder. Vi indsamler ikke nødvendigvis alle de typer af personoplysninger, som er nævnt nedenfor.

1. Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig:

· Ansættelseskontrakten

· CPR-nummer til brug for f.eks. indberetning til SKAT

· Bankkontooplysninger til udbetaling af løn

· Løn- og skatteoplysninger

· Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

· Helbredsoplysninger

· Arbejdstidsregistrering

· Logning af IT-, internet- og e-mailbrug

· Eventuelle samarbejdsproblemer, klager eller advarsler, opsigelser fra dig eller os

· Foto

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er følgende:

· Beregning og udbetaling af løn

· Indberetning til SKAT

· Oprettelse af pensions- eller forsikringsordning

· Administration af fravær, ferie og orlov samt fravær i forbindelse med graviditet, fødsel, adoption og forældreorlov

· Håndtering af hverv og pligter i foreningen

· Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

· Håndtering af eventuelle samarbejdsproblemer, klager eller advarsler

· Håndtering af opsigelser

· Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s Databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål.

2. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger er følgende:

· Dit CPR-nummer og skatteoplysninger: Vi indhenter dit CPR-nummer til brug for lønbehandling og indberetning til SKAT, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller nr. 2 og Databeskyttelsesforordningens art. 87 samt lovbekendtgørelse nr. 49 af 12. januar 2015, “Indkomstregistreringsloven”.

· Dine helbredsoplysninger: Indhentning og behandling af dine helbredsoplysninger, såsom lægeerklæring, kan være nødvendigt for at overholde vores forpligtelser efter lovgivningen i tilfælde af eksempelvis sygemelding og dagpenge, jf. Databeskyttelseslovens § 7, stk. 2, Databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b), Dagpengeloven og Lov 1996-04-24 nr. 286 om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet (”Helbredsoplysningsloven”).

· Logning af IT-, internet- og e-mailbrug: Vi behandler oplysninger om din brug af IT, internet og e-mails (”logning”) med henblik på at sikre, at virksomheden opfylder sine retlige forpligtelser til behandlingssikkerhed, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 32, jf. art. 6(1)(c), og kan varetage andre legitime interesser, jf. art. 6(1)(f).

· Vi indsamler og behandler kontaktoplysninger på dine nærmeste pårørende, oplysning om sygedage og barns sygedage, arbejdstidsregistrering, oplysninger om din a-kasse, dit foto, eventuelle samarbejdsproblemer, klager eller advarsler, opsigelser fra dig eller virksomheden mv. for at kunne varetage vores legitime interesse i at administrere dit ansættelsesforhold og holde et korrekt regnskab over fravær og arbejdstid, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

· Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af de resterende ovennævnte personoplysninger, herunder din ansættelseskontrakt, bankkontooplysninger, lønoplysninger, pensionsoplysninger mv. er, at indsamling og behandling heraf er nødvendig for at indgå en ansættelseskontrakt og for at opfylde forpligtelserne i overensstemmelse med ansættelseskontrakten, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) og § 12 i Databeskyttelsesloven.

3. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt eller for at kunne indgå en kontrakt med os. Det kommer an på de nærmere omstændigheder, hvorvidt du er forpligtet til at give disse personoplysninger til os. F.eks. er du forpligtet til at give oplysninger om navn og CPR-nummer til brug for indberetninger til SKAT eller visse oplysninger i forbindelse med eks.vis en sygemelding, hvis du er ansat hos os.

Konsekvensen af ikke at give os personoplysninger om navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer og bankoplysninger mv. vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan indgå et ansættelsesforhold med dig, og/eller at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser over for dig som din arbejdsgiver, eller at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser over for offentlige myndigheder.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

· SKAT

· Offentlige myndigheder, når det er relevant

· Bluegarden (de laver lønsedler for os)

· Idrættens Hovedorganisation, hvis der er anmærkning på en indhentet børneattest

· Eksterne leverandører til revision og juridisk bistand til virksomheden

· I tilfælde af mistanke om strafbare forhold kan der ske videregivelse af oplysninger til politiet eller til andre tredjeparter

Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er følgende:

· Videregivelse til offentlige myndigheder, politi eller eksterne leverandører til revision og juridisk bistand: i) Det er nødvendigt for at overholde virksomhedens eller dine arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder, som er fastlagt i anden lovgivning eller gældende kollektive overenskomster, jf. Databeskyttelseslovens § 12, stk. 1, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1), 9(1), 87 og 88, eller ii) det er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1), 9(1), 87 og 88, jf. Databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

· Videregivelsen til SKAT: Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller nr. 2 og Databeskyttelsesforordningens art. 87 samt lovbekendtgørelse nr. 49 af 12. januar 2015, “Indkomstregistreringsloven.

· Deling af oplysninger med Bluegarden: For at kunne udbetale korrekt løn, feriepenge og pension har vi en aftale med et eksternt selskab, Bluegarden, som håndterer alle de relevant tal for os, og som sørger for korrekt indberetning til Skat og andre, jf. ovenfor.

· Videregivelsen i forbindelse med tvister: Videregivelse er nødvendig for (følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold og personnummer); at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(f) og § 7 i Databeskyttelsesloven samt (for almindelige personoplysninger); legitime interesser i at et evt. retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) og § 6 i Databeskyttelsesloven.

5. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører dine personoplysninger til vores databehandlere, som p.t. er:

· Bluegarden A/S

· Conventus A/S

6. Overførsler til tredjelande

Vi overfører p.t. ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller internationale organisationer, men vi forbeholder os muligheden at gøre det fremover.

7. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål, og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysningerne og vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. bogføringsloven. Opbevaring sker ifht. reglerne om forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi oplysningerne forinden.

8. Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at spørge nærmere ind til det.

Dato: 9. januar 2020